Santa Rosa Rancheria Tribal Council

Tachi Group 2015

Top Row: Ruben Barrios, Rafaella Dieter, Elmer Thomas

Bottom Row: Patricia Lewis, Elaine Jeff, Rosa Hernandez

Ruben Barrios

Ruben Barrios

Chairman

Rafaella Dieter

Rafaella Dieter

Secretary

Elaine Jeff

Delegate

Elmer Thomas

Elmer Thomas

Vice-Chairman

Rosa Hernandez

Rosa Hernandez

Treasurer

Patricia Lewis

Delegate